آموزش زبان های خارجی ویژه نوجوانان

سـیلابس های آموزشـی مدون، مختص این رده سنـی توسـط مدیریـت مجموعـه در طی سال ها با تحقیق و مطالعات فراوان گردآوری شده است.

تفاوت های سیستم آموزشی نوجوانان نسبت به دیگران :

- تدویـن و بروز رسانی مطالب آموزشی
- بهره گیری از جدید ترین متد های آموزش زبان
- پیگیری و اطلاع رسانی پیشرفت زبان آموزان به طور مستمر از طریق پشتیبان آموزش