مکالمه زبان های خارجی ویژه بزرگسالان

گـروه زبـان های خارجـی ایـن مرکـز دوره هـای تخصصـی مکالمـه زبان انگلیسـی ویـژه بزرگسـالان را برگزار می نماید.

دوره های عادی

16 ترم

دوره های نیمه فشرده

8 ترم

دوره های فشرده

4 ترم

کارگاه ترجمه: آشنایی تئوریک و حضور در کارگاه عملی ترجمه

آمادگی آزمون های بین المللی

EPT - MSRT - TOLIMO - TOEFL - IELTS - تافل دکتـری

دوره بحث آزاد (Free Discussion)

دوره تربیت مدرس زبان (TTC)

دوره مکالمه پیشرفته (Advanced Speaking Course)