مهد زبان ( ویژه 3 تا 6 سال )

ما با آموزش مـستقیم زبان با استفاده از کـتاب به کودکـان 3 تا 6 سال کاملا مخالف هستیم. در این مقطع سنـی آموزش غـیر مستقیم بهترین انتخاب مـی باشد و کـودک از طـریق بازی زبان دوم را فـرا میگیرد.

اهداف دوره :

پرورش مهارت های ذهنی
پرورش مهارت های زبان انگلیسی
پرورش ذوق هنری و زیبایی شناسی
پرورش مهار ت های جسمی - حرکتی
پرورش روحیه مسئولیت پذیری و رفتار عاطفی